Jump to menu.Jump to contents.
Soka City

English Website > 04.Guidebook Soka > Sách hướng dẫn Soka(Vietnamese)

Sách hướng dẫn Soka(Vietnamese)

Update : 2022-8-5

Sổ tay hướng dẫn Soka là quyển hướng dẫn về các quy định trong tiếng Nhật cũng như cuộc sống ở Nhật bằng ngôn ngữ các nước. Mỗi trang được viết theo từng chủ đề khác nhau.
Bạn hãy tham khảo và lựa chọn nội dung cần hướng dẫn theo trang. Sổ tay hướng dẫn này được để ở Cơ quan hành chính Thị -Shiyakusho ( Ban Thị Dân , Góc tư vấn Quốc tế) hay các trung tâm dịch vụ của Cơ quan hành chính của Thị - Service Centers

Mục lục hướng dẫn Soka